Városlista
2022. október 6, csütörtök - Renáta

Képek | Közélet

Ferences Család Királynője Ikon

2022-02-21 09:45:30

Március 6-án az esti szentmise előtt 15.45-kor fogadjuk, majd március 7-10. között templomunkban helyezzük ki 15 órától a közös ima végéig a Ferences Család Királynője ikont.

A Ferences Család Királynőjének ikonja (latinul: Regina Familiae Franciscanae) 2018-ban Litvániában készült, a harmadik Európai OFS (Ferences Világi Rend) és YouFra (Ferences Ifjúság) Kongresszusra való felkészülés idejében, amelynek jelmondata volt: „Aki hisz bennem, belsejéből élő víz folyói fakadnak” (Jn 7,38).

Az ikont, amely Szent Ferenc, Szent Klára és Szent Erzsébet ereklyéit is tartalmazza 2018. március 17-én Medininkaiban (Litvánia) szentelték meg és kezdte zarándokútját az európai OFS (Ferences Világi Rend) és YouFra (Ferences Ifjúság) közösségeiben.

2022. január 6. és július 24. között az ikon Magyarországon van, ahol az ország különböző pontjain élő ferences világi rendi közösségek templomaiban kerül kihelyezésre.

Templomunkban 2022. március 6-10. között lesz:

03.06-án vasárnap a 15.45-kor szentmise előtt történik ünnepélyes átvétele és kihelyezése,
majd 03.07-10. délután 15.00 órától a FVR közössége vezetésével lesz imádság az ikon előtt,

Ferences Család Királynője ikon Salgótarjánban 2022. március 6-án.
Zahar Béla atya prédikációja

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Ferences Család Királynője ikon érkezett városunkba és templomunkba Litvániából. A sokat szenvedett országban a ferencesek hozzájárultak ahhoz, hogy lélekben megújuljanak az emberek és az evangélium jó híre által felemelkedjenek elesettségükből. Azzal a szándékkal indult el az ikon a zarándokútjára, hogy erősítse a ferences közösségeket, amelyek az egyházközségek életét is felpezsdítik, és segítenek a tanúságtevő krisztusi élet megvalósításában. Annak idején azért hívták a városba a ferenceseket, hogy elősegítsék a város lelki megújulását és eredményesebb legyen a lelkipásztori munka. Sokan emlékeznek Réz Mariánra, magam is ismertem Buczkó Lajos Atanáz atyát és még jónéhányan hozzájárultak a város lelki életének gyarapodásához. Ugyanakkor a ferences közösségek segítik az egyházközségek lelki megerősödését. Ma, amikor elhatalmasodott a gyűlölet, a háború borzalma sanyargatja az embereket még inkább szükséges hogy erőt ,bátorítást nyerjenek az emberek . Az ikon ablak a mennyei dicsőségbe .Mi is oda tartunk. Úgy ábrázolja a Szűzanyát az ikon, hogy oldásimul hozzá Jézus. Ezt nevezik a meghatódás, meghatottság, könyörülő, Irgalmasság ikonjának. Azt a pillanatot örökíti meg, amikor az Istengyermek felfedi anyjának a halál és a feltámadás misztériumát. Mária arcán fény, árnyék, szomorú, töprengő, megdöbbenéssel teli tekintet, melyben tükröződik a fájdalom és a szeretet, Isten akaratának elfogadása.

Nagyböjti felkészülésünket is segíti az ikon érkezése, hiszen mi is Isten országa felé törekszünk, le kell győzni az akadályokat, nehézségeket, meg kell vívni a hit jó harcát és a kísértések fölé kell emelkedni, ahogyan ezt Szent Ferenc, Szent Klára és Árpádházi Szent Erzsébet tette. A kísértő az anyagi javak, a bírvágy és az Istenben való bizalom tekintetében akarja eltántorítani Jézust és megakadályozni a megváltás művét, de minket is el akar téríteni örök célunktól. A szentek példája is segít minket ebben.

Szent Ferenc mindent odaadott Jézusért, Apja vagyona, fiatalkori sikerei, a gazdagság helyett bűnbánó szívvel Jézust választotta. Szent Erzsébet sem az uralkodást, hanem a szegények szolgálatát választotta. Amikor el kellett hagyni a palotát kétkezi munkájával segítette a szegényeket és a betegeket, elhárította a császár házassági ajánlatát , aki csak a koporsójára tehette le a fényes koronát. Szent Klára szívének szeretetével ápolta a szegényeket, az Úristen jelként épségben megőrizte szívét, és bár gazdag kérők, fényes karrier várt rá, de ő mégis Szent Ferenc lelkületével a Mennyei Jegyesét, Krisztust választotta. Segítsen minket ez az alkalom a nagyböjti felkészülésünkben, hogy bűnbánó lélekkel az evangélium szerinti élet megvalósításával a szentek példájával hiteles keresztény életünkkel legyünk földi hazánk és testvéreink javára és méltók legyünk arra, hogy befogadjon minket Isteni Mesterünk az örök hazába.

Az ikon március 10-én indul tovább az esti szentmise után.

Az ikon görög szó, melynek jelentése: képmás, arckép. Általában ez egy vászonnal és gipsszel fedett falapra festett kép. A festéshez természetes színezőanyagot használnak tojás-sárgájával keverve. Tiszta aranyfüstöt használnak a dicsfényhez és a háttérhez.

Az első ikonok a IV. és V. században jelentek meg, az 1054-es keleti és a nyugati egyházra szakadás előtt. A nyugati egyházban az ikonok virágzása a XIV. századig tartott. Később, amikor más művészeti tendenciák és stílusok kerültek hatalomra a nyugati egyházban, az ikonok jelentősége elhalványult. De a XX. század második felében az ikonokat újra felfedezték.

Az ikon az ember vágyát érzékelteti, hogy meglássa az ő Istenét. Az Istent, aki emberré lett. Olyan eszköz, amely a hívőt ahhoz segíti, hogy imádkozzon és közelebb kerüljön Istenhez.

Az Ószövetségben Isten megtiltja az ő népének, hogy képmást készítsen Istenről. Az Úr képmása akkor vált láthatóvá, amikor Jézus a földön megszületett, ezzel a láthatatlan Istent emberi természetbe öltöztetve, hogy eggyé váljon velünk. Jézus Krisztus az első minden ikon között. A második ikon Isten Anyja, mert ő hordozta Istent. A szentek ikonjai Krisztus szentségét tükrözik. Egy ikon mindig Krisztust képviseli, és azokat, akik az Ő példáját követik, és örök életet osztanak meg Isten misztériumában.

AZ EGYHÁZ ÉS AZ IKONOK

Az érdeklődés újraéledése a keleti ikonok teológiája és lelkisége keretében már több évtizede egyre nyilvánvalóbbá lett. Ez a keresztény művészet növekvő igényét jelzi a hiteles lelkiséget kifejező nyelvre. A keresztény ikonok felfedezése feltárja a láthatatlan Más tekintetét, és lehetővé teszi a számunkra, hogy megérintsük a lelki és eszkatológiai világ valóságát.

Ősi hagyományunk teljesen osztozik ortodox testvéreink abbéli tanításában, hogy a szépség nyelvezete, amely a hitet szolgálja, képes megérinteni az emberek szívét, és Isten bensőséges megismeréséhez segíti őket. Azt az Istent, akinek képmását megfesteni merészeljük – Jézus Krisztust, Isten Fiát, aki emberré lett és „ugyanaz tegnap, ma és mindörökké” (Zsid 13, 8).

„Éppen úgy, ahogyan a könyvek olvasása az Isten élő igéjét engedi meghallani, a festett ikon felmutatása segíti az azon elmélkedőket a megváltás misztériumának megértéséhez a látás által. Amit egyik oldalról a papír és tinta képvisel, a másik oldalról az ikon képvisel, hála a színeknek és más anyagoknak, amit készítéséhez használtak.” (Szt II. János Pál, Apostoli Levél: Duodecimum Saeculum)

A FERENCES CSALÁD KIRÁLYNŐJE IKONJÁNAK SZIMBOLIZMUSA

„Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága. A világosság világít a sötétben, de a sötétség nem fogta fel.” (Jn 1, 1-5)

Egy isteni tér jelenik meg a sötétben. Az ikonban ez a tér a keret körüli piros vonallal van jelölve. Olyan ez, mint az Istennek kijelölt hely. A piros szín istenséget jelez. Ez a szent tér isteni hely, ezért arannyal ábrázolt.

A világosság világít a sötétben. A sötétség életünk napjait mutatja: káosz, sietség, kötelezettség. Az ikon a világosság, amely a sötétben világít. Az ikon Isten jelenléte, aki közöttünk lakik. Az isteni világosság átformál és lángra gyújt mindent, megvilágítja egész környezetünket. Akármelyik pillanatban eláraszthat minket ez a világosság.

MÁRIA ÉS KRISZTUS

A kép az ikonban nem naturalisztikus, mivel Isten fénye, amelyet az arany háttér jelképez, mindent átalakít. A dicsfények (lat. nimbus) a szentséget jelentik, vagyis az Isten Lelke szerinti életet. A nagy és nyitott szemek a figyelem jelei. A kis, zárt száj a csendes imádást jelenti. A hosszú és vékony orr a felfelé, Isten felé való irányultság jele.

A Ferences Család Királynője ikon a Gyengéd Istenanya ikon típushoz tartozik (eleusza). A Gyengéd Istenanya neve görög betűkkel rövidítve MP ΘY, ami Isten anyját jelenti. Ez az ikon az Anya és a Fiú közötti gyöngéd kapcsolatot közvetíti, hangsúlyozva Mária emberségét.

Krisztus (akinek a nevét a görög Iς Xς betűk jelenítik meg, amelynek a jelentése Jézus Krisztus) keresztet visel a glóriájában, amely által a szeretetét fejezi ki az emberiség iránt. A kis Jézus világos színű tunikát visel szegélyén egy arany sávval (clavus). Ez azt jelzi, hogy a Kisded az Uralkodó, a világ Ura, akinek hatalma van az egész teremtés felett. A ruháján lévő kék és piros dekoráció az Ő két természetét jelképezi: az istenit és az emberit. Jézus ruhája arannyal átszőtt, amely a királyi istenségét jelképezi.

Mária kék tunikát (a kék az emberség színe) és egy hosszú, a fejét és a vállait fedő köpenyt (omophorion). Ennek a színe piros, amely Isten kegyelmét és teljességét jelképezi, amely beborítja Máriát. A három, csillag formájú kereszt, amelyek Mária fején és vállain láthatóak, azt jelzik, hogy szülése előtt, alatt, és után Szűz maradt.

Mária meghallgatja imádságainkat és közbenjár értünk Fiánál Mária megmutatja nekünk Jézust, és Hozzá vezet minket.

ASSISI SZENT FERENC, SZENT KLÁRA ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET EREKLYÉI

Az Ikon alsó részén, három glóriában látjuk a Ferences Család három rendjének legfontosabb szentjeit. Assisi Szent Ferencet középen, mellette jobbra Assisi Szent Klárát. Ők a Ferences Család két rendjének alapítói. Mellettük van Árpád-házi Szent Erzsébet, a Ferences Világi Rend pártfogója. A szentek nevei a képeik alatt szerepelnek.

Az Ikon neve a Ferences Család Királynője (lat. Regina Familiae Franciscanae). A Ferences Világi Rend Regulájában ezt olvashatjuk: „Ferenc különös szeretettel viseltetett Szűz Mária, az Úr alázatos szolgálóleánya iránt, aki mindig kész volt az Úr igéit befogadni és hívásait követni. Őt rendelte lelki családja oltalmazójául és szószólójául.” (FVR Regula, 9).

Szent Ferenccel együtt ajánljuk fel magunkat, családunkat, közösségünket, és az egész ferences családot a Királynőnek.

Ferences Család Királynője Ikon
Ferences Család Királynője Ikon Ferences Család Királynője Ikon Ferences Család Királynője Ikon Ferences Család Királynője Ikon Ferences Család Királynője Ikon Ferences Család Királynője Ikon Ferences Család Királynője Ikon Ferences Család Királynője Ikon Ferences Család Királynője Ikon Ferences Család Királynője Ikon Ferences Család Királynője Ikon Ferences Család Királynője Ikon Ferences Család Királynője Ikon Ferences Család Királynője Ikon Ferences Család Királynője Ikon Ferences Család Királynője Ikon Ferences Család Királynője Ikon Ferences Család Királynője Ikon Ferences Család Királynője Ikon Ferences Család Királynője Ikon Ferences Család Királynője Ikon Ferences Család Királynője Ikon Ferences Család Királynője Ikon Ferences Család Királynője Ikon